Hantering av personuppgifter på Föräldrakooperativet Lokomotivet

Personuppgifter på Föräldrakooperativet hanteras enligt EU:s dataskyddsförordning som från den 25 maj 2018 kommer att ersätta personuppgiftslagen. Med ”Personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I dataskyddsförordningen regleras under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas och hur behandlingen ska ske. Behandling av personuppgifter är alla åtgärder eller serier av åtgärder, såsom exempelvis insamling, registrering, organisering, lagring och bearbetning. Förskolan är skyldig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifterna mot obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring. Personuppgifter som kommit bort eller blivit stulna skall rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar förutom att vederbörande informeras om det inträffade.

Samtycke skall alltid inhämtas och sparas från alla vars personuppgifter hanteras på Föräldrakooperativet Lokomotivet. Vederbörande skall informeras om vilka uppgifter som skall behandlas, av vem och för vilka ändamål. Samtycket sparas i låst utrymme på Föräldrakooperativet Lokomotivet. Vårdnadshavare lämnar samtycke å barnets vägnar. Båda vårdnadshavarna måste få informationen och båda vårdnadshavarnas signatur för samtycke krävs. Bara den som behöver personuppgifterna i sitt arbete ska kunna ta del av dem. Personuppgifter som inte behövs för verksamheten skall raderas. Rutin för gallring av personuppgifter finns. Individen har en rättighet att begära ut de uppgifter som finns sparade. Individen har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att få sina personuppgifter raderade.

Personuppgifter får ej användas för ändamål som är oförenliga med för vilka de samlades in. Anlitade biträden har samma informationskrav på sig som förskolan själv till exempel vikarier, molntjänster, bemanningsföretag. Rutiner finns för hantering av känsliga personuppgifter och rutin för hantering av skyddade personuppgifter är under arbete. Individen har möjligheten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen) om man anser att ens personuppgifter har hanterats felaktigt av Föräldrakooperativet Lokomotivet.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post på adressen dataskyddsansvarig@lokomotivet.com.